Gestió i administració de lloguers

Valoració de l'immoble segons el mercat actual.

Assessorament a la propietat sobre la millor rendibilitat del seu lloguer.

Fotografies i publicitat.

Internet, cartells en la finca, anuncis en l’expositor de la nostra oficina, fullets informatius, oferiment personal a la nostra cartera de clients.

Selecció dels arrendataris fent una valoració acurada de les seves garanties econòmiques.

Tramitació de la cèdula d’habitabilitat i del certificat d’eficiència energètica.

Servei de contractació d'assegurances.

Formalització de contractes d'arrendament amb les clàusules adequades a cada cas.

Constitució de fiances a l’Institut Català del Sòl (Incasòl).

SOLÁ-ISERN ofereix als seus clients assessorament en la gestió i administració de lloguers.

Més informació